OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti Parket koncept s. r. o.

so sídlom Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín

identifikačné číslo: 26296306

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 42455

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.parketoutlet.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Parket koncept s. r. o., identifikačné číslo: 26296306 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník ČR“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese parketoutlet.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, telefonní číslo: +420 530 334 207, emailová adresa: info@parketkoncept.cz.

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je spotrebiteľom, teda fyzickou osobou, ktorá koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu povolania. Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania; kupujúci oznámi tieto skutočnosti predávajúcemu v objednávke; v takom prípade sa neuplatní čl. 6 (odstúpenie od zmluvy), čl. 7.4 až 7.12 (práva z vadného plnenia a záruka za akosť) a čl. 9.3 až 9.5 (Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov) týchto obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok možno dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom, prípadne v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

1.6. Sortiment predávajúceho tvoria podlahoviny, podlahové príslušenstvo a starostlivosť o podlahu. Kupujúci berie na vedomie, že so zreteľom na spôsob zobrazenia tovaru vo webovom rozhraní obchodu môže byť v prípade tovaru daná rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že pri výbere podláh podľa vzorky môžu najmä drevené podlahy vykazovať väčší rozptyl farebnosti a väčší rozsah prirodzených chýb drevín než to zodpovedá malej vzorke podlahy. Drevo je prírodný materiál a každá podlahová lamela je neopakovateľný originál. Vzorky a fotografie sú vďaka svojej limitovanej veľkosti iba ilustratívne a teda nezáväzné pre objednávky, pretože nemôžu postihnúť všetky znaky dreva (farebné a štrukturálne rozdiely), ktoré dané triedenie môže obsahovať; nejde teda o vzorky v zmysle § 2096 občianskeho zákonníka ČR. Pri určení akosti a vykonania je podľa dohody zmluvných strán vždy rozhodujúca zmluva. Predávajúci teda ručí za výberovú triedu iba v rozsahu technických a výrobných pravidiel pri zaraďovaní podláh do jednotlivých kvalitatívnych tried, nie v rozsahu odlišností zjavných z malej vzorky podláh. Kupujúci akceptuje, že odlišnosti opísané v tomto ustanovení, nie sú chybou tovaru.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ  ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v prípade informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 36 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä so zreteľom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. Každá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v prípade tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka ČR sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane opisu jeho hlavných vlastností, uvedenie cien jednotlivého tovaru a spôsob výpočtu ceny tovaru (ak nie je možné cenu určiť vopred), náklady za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený zvyčajnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, mimo ceny za dopravu na adresu určenú kupujúcim, a formy platby na dobierku. Ceny tovaru sú uvedené vrátane balenia. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po obdobie, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru a

3.4.4. podľa voľby kupujúceho požiadavku na odložený termín dodania

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj so zreteľom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka zaväzujúca k platbe“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (najmä množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (kúpna zmluva je uzatvorená) doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. V prípade, že niektorú z požiadaviek kupujúceho uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku, s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Stanovisko kupujúceho sa podľa jeho obsahu považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzatvorená až potvrdením o prijatí objednávky (akceptáciou) predávajúceho.

3.9. Podobne ako v čl. 3.8. postupuje predávajúci v prípade, že so zreteľom na typ alebo dostupnosť objednaného tovaru odporúča objednávku rozdeliť do viacerých objednávok. V prípade súhlasného stanoviska kupujúceho s rozdelením objednávky zašle predávajúci kupujúcemu prijatie (akceptáciu) každej objednávky samostatne.

3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

3.11. V prípade, že došlo k evidentnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci upozorní kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • pri osobnom odbere v sídle predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou;
  • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (v hotovosti alebo platobnou kartou podľa podmienok dopravcu) – iba v prípade objednávky do 800 € pri doručení v rámci SR;
  • vopred bezhotovostne prevodom (preddavková, resp. zálohová faktúra) na účet predávajúceho č. 284536949/0300, vedený v spoločnosti Československá obchodní banka, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“) – tento spôsob nie je možný v prípade objednávky obsahujúcej iba Vzorky;
  • bezhotovostne platobnou kartou pri objednávke.

4.2.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci požaduje od kupujúceho preddavok (platbu vopred vo výške celej kúpnej ceny) v nasledujúcich prípadoch:

  • v prípade objednávok nad 850 €;
  • v prípade odloženého termínu dodania podľa požiadavky kupujúceho o viac ako 14 dní.

Preddavok je splatný do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Preddavok možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • vopred bezhotovostne prevodom (preddavková, resp. zálohová faktúra) na účet predávajúceho;
  • bezhotovostne platobnou kartou pri objednávke.

4.4.V prípade platby pri osobnom odbere alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby vopred je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Kúpna zmluva je dohodnutá s rozväzovacou podmienkou pre prípad omeškania kupujúceho s platbou preddavku (preddavkovej, resp. zálohovej faktúry) alebo bezhotovostnej platby vopred na účet predávajúceho alebo platobnou kartou nasledovne. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšom ako 10 dní, kúpna zmluva sa automaticky rozväzuje, t. j. zanikajú práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy. K tomuto rozviazaniu kúpnej zmluvy nie je vyžadovaný žiadny ďalší právny úkon predávajúceho, o rozviazaní kúpnej zmluvy predávajúci kupujúceho iba vyrozumie. Súčasne predávajúci stornuje preddavkovú, resp. zálohovú faktúru, ak bola vystavená, k dátumu účinkov rozviazania kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, kupujúcemu pripomenúť zaplatenie predtým, než nastanú účinky rozviazania kúpnej zmluvy.

4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka ČR sa nepoužije.

4.8. Predávajúci môže vystaviť rôzne zľavové kupóny s uvedením kódu, ktoré možno u predávajúceho uplatniť aj inou osobou než kupujúcim. Výška finančnej sumy, platnosť a prípadne ďalšie podmienky zľavy sú vždy uvedené na zľavovom kupóne alebo reklame. Ak nie je na zľavovom kupóne uvedené inak, nemožno vzájomne zľavové kupóny a kódy kombinovať ani používať súčasne.

4.9. Pokiaľ je to v obchodnom styku bežné alebo pokiaľ je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.10. Na účely uľahčenia výberu podlahy s výhradou podľa čl. 1.6. ponúka predávajúci možnosť objednávky vzoriek vybratých podlahovín. V prípade objednávky vzorky poskytne predávajúci kupujúcemu zľavu vo výške zodpovedajúcej cene vzorky na budúci nákup, predávajúci je oprávnený stanoviť podmienky uplatnenia zľavy (časová platnosť, množstevné obmedzenie, príp. iné podmienky).

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Tovar je balený a dodávaný v bežnom balení, t. j. páskovaný (paleta) alebo zabalený v zmršťovacej fólii alebo iným vhodným spôsobom. Spôsob balenia určuje predávajúci.

5.2. Tovar je dodávaný kompletný. Postup podľa čl. 3.9. tým nie je dotknutý.

5.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.4. Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.5. Prepravou sa rozumie preprava v rámci Slovenskej republiky „od dverí k dverám“. Ak nebolo vopred dohodnuté inak, nezahŕňa preprava donášku a vynesenie do bytov, pivníc, skladov a pod.

5.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, pokiaľ sú predávajúcim vydané. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že cena dopravy podľa cenníka predávajúceho predstavuje v prípade nadrozmerného tovaru zvýhodnenú cenu dopravy predávajúceho oproti štandardným cenám dopravy.

5.9. Predávajúci odosiela a chystá pre osobný odber tovar skladom zvyčajne nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 2 pracovných dní v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom odbere od potvrdenia objednávky (prijatie – akceptácia), v ostatných prípadoch od zaplatenia kúpnej ceny. Tovar, pri ktorom je uvedené, že nie je na sklade (tovar na objednávku), informuje predávajúci kupujúceho o termíne dodania zvyčajne pri potvrdení objednávky väčšinou do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Kupujúci môže pri objednávke zadať požiadavku na odložený termín dodania.

5.10. Podrobné informácie o doprave sú uvedené na internetovej stránke www.parketoutlet.cz/doprava-a-platba.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

6.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový Formulár pre odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok a je dostupný na internetovej adrese www.parketoutlet.cz/obchodni-podminky/formular-odstoupeni-od-smlouvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho podpora@parketoutlet.cz.

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy nesie náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou poštovou cestou. Bežnou poštovou cestou nemôže byť pre svoju povahu vrátený nadrozmerný tovar, náklady spojené s navrátením sa riadia cenníkmi dopravcov. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať so zreteľom na jeho povahu a vlastnosti. Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru postupovať podľa čl. 8 týchto podmienok.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci takisto oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.7. pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka ČR, zákonom č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov), ak nie je stanovené inak.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prezentovanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar mal vady už pri prevzatí.

7.4. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia (záručná doba). Pokiaľ je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, po ktorú možno tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Konkrétna záruka za akosť je uvedená vo webovom rozhraní obchodu pri každom jednotlivom tovare. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitý čas spôsobilý na použitie na zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti. Záruka sa nevzťahuje na prípady nedodržania technologických postupov predpísaných výrobcom, nesprávneho použitia alebo skladovania. Pre zachovanie záruky musí kupujúci dodržať záručné podmienky výrobcu vrátane pokynov na montáž (položenie) a na použitie a údržbu, ak sú stanovené, a ktoré sú dostupné na internetovej stránke daného produktu v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Predávajúci poskytuje tieto dokumenty kupujúcemu v textovej podobe, na záručné podmienky upozorňuje predávajúci kupujúceho aj pri prijatí objednávky. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná lehota po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

7.5. Ustanovenia uvedené v čl. 4 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. V prípade predaja tovaru s vadou je tento tovar predávajúcim vo webovom rozhraní obchodu zreteľne označený, vrátane opisu vady, pre ktorú je tovar predávaný za nižšiu cenu. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

7.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Pokiaľ je však v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovenia § 2166 občianskeho zákonníka ČR) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, kedy je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predošlej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné so zreteľom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín alebo elektronickou poštou na adrese podpora@parketoutlet.cz. Predávajúci odporúča použiť Reklamačný formulár dostupný na internetovej adrese parketoutlet.sk/obchodne-podmienky/reklamacny-formular.

7.8. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9. Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne používať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné problémy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, že tovar so zjavnou vadou zabuduje do podlahy, nebude zvyčajne primerané dodanie nového tovaru bez vád, ani možné odstránenie vady alebo odstúpenie od zmluvy; právo kupujúceho na primeranú zľavu tým nie je dotknuté. Kupujúci berie na vedomie, že ak neoznámi zjavné vady tovaru najneskôr do 1 mesiaca po prevzatí tovaru, nebude predávajúci so zreteľom na rozdiely vo výrobných sériách podlahovín zvyčajne môcť dodať kupujúcemu nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo odstrániť vady tovaru; v takom prípade má kupujúci právo na primeranú zľavu.

7.10. Kupujúci má v prípade vadného plnenia právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámiv lehote, v ktorej treba vytknúť vadu.

7.11. Pri zaslaní reklamovaného tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný postupovať podľa čl. 8 týchto podmienok.

7.12. Odporúčaný postup reklamácie tovaru kupujúcim je uvedený na internetovej stránke parketoutlet.sk/reklamacie-a-vratenie.

8. BALENIE TOVARU PRI PREPRAVE SPÄT PREDÁVAJÚCEMU 

8.1. Pri vrátení tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ako aj v prípade uplatnenia práv z vadného plnenia (reklamácie) je kupujúci povinný tovar zasielaný predávajúcemu riadne zabaliť. Kupujúci je povinný postupovať podľa Návodu na balenie tovaru dostupného na internetovej adrese parketoutlet.sk/reklamacie-a-vratenie. V prípade, že pri nedodržaní stanoveného postupu balenia tovaru dôjde ku škode na tovare, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru a v prípade reklamácie je predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRAN 

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru ku dňu, kedy je uhradená celá kúpna cena tovaru a zároveň došlo k prevzatiu tovaru. Riziko vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar včas a je tak v omeškaní s prevzatím tovaru, prechádza riziko vzniku škody na kupujúceho v okamihu, kedy mu predávajúci umožní s tovarom nakladať a kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z..

9.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy podpora@parketoutlet.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4. Na mimosúdne (alternatívne) riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, ČR, IČ: 000 20 869, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetová adresa: https://www.coi.cz. Informácie o postupe pri mimosúdnom (alternatívnom) riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Návrh sa podáva postupom podľa § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov, je možné využiť aj formulár dostupný na internetovej adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Je možné taktiež využiť platformu pre riešenie sporov on-line na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.5. Informácie o mimosúdnom (alternatívnom) riešení cezhraničných spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/informace-o-mimosoudnim-reseni-preshranicnich-spotrebitelskych-sporu-v-eu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu je možné obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, tel. +421 905 528 477, web: https://esc-sr.sk/, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, ktoré je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia vydaného v ČR, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad v ČR. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

9.7. Dozor nad dodržiavaním ustanovení na ochranu spotrebiteľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, ČR, IČ: 000 20 869, e-mailová adresa: podatelna@coi.cz, internetová adresa: https://www.coi.cz, +420 222 703 404.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A POUŽITÍ COOKIES 

10.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), súvisiacu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom dokumentu Zásady ochrany osobných údajov dostupného na internetovej adrese parketoutlet.sk/ochrana-osobnych-udajov. V tomto dokumente je kupujúci takisto informovaný o možnostiach zasielania obchodných oznámení na e-mailovú adresu kupujúceho zo strany predávajúceho.

10.2. Pri návšteve webovej stránky umiestnenej na internetovej adrese parketoutlet.sk sú používané súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v dokumente Zásady používania cookies dostupnom na internetovej adrese www.parketoutlet.sk/cookies.

11. DORUČOVANIE 

11.1 Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predošlej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I). Na právne vzťahy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa použijú aj ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

12.2. Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

V Hodoníne dňa 19. 1. 2022